นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีการที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์ (“ผู้ให้บริการเว็บไซต์” หรือ “เรา”) เก็บรวบรวม ปกป้องและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณ  (“ผู้ใช้” หรือ “คุณ”) อาจมอบให้เว็บไซต์ nongpets.com และผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ของเว็บไซต์ดังกล่าว (โดยรวมเรียกว่า “เว็บไซต์” หรือ “บริการ”)

นอกจากนี้ยังอธิบายถึงทางเลือกของคุณเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และวิธีการที่คุณจะสามารถเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลนี้อีกด้วย นโยบายนี้ไม่ได้ถูกนำมาใช้กับบริษัทที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือไม่ได้ควบคุม รวมถึงบุคคลที่เราไม่ได้ว่าจ้างหรือควบคุมดูแล

การเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราคือความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้า ดังนั้น เราจึงไม่มีนโยบายการบันทึกข้อมูล เราจะประมวลผลข้อมูลน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นในการดูแลเว็บไซต์หรือบริการ ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติจะถูกใช้เพื่อระบุกรณีที่อาจเป็นการละเมิด และจัดทำข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องแจ้งเราว่าคุณเป็นใคร หรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่จะทำให้สามารถระบุตัวตนของคุณได้ อย่างไรก็ตามหากคุณต้องการใช้คุณสมบัติบางประการของเว็บไซต์ คุณจะถูกขอให้ระบุถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง (เช่น ชื่อของคุณ และ e-mail address) เราจะได้รับและจัดเก็บข้อมูลใด ๆ ที่คุณมอบให้เราจากการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ใด ๆ บนเว็บไซต์ หากมีความจำเป็น ข้อมูลนี้อาจรวมถึงข้อมูลการติดต่อ เช่น email address, ที่อยู่ เป็นต้น

คุณสามารถเลือกที่จะไม่มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เรา แต่คุณอาจไม่สามารถรับประโยชน์จากคุณสมบัติบางประการของเว็บไซต์ได้ สำหรับผู้ใช้ที่ไม่แน่ใจว่าข้อมูลใดมีความจำเป็นสามารถติดต่อเราได้

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในช่วงเวลาที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย, ระงับข้อพิพาท และบังคับใช้ข้อตกลง เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดหรืออนุญาตให้มีการเก็บรักษาไว้นานขึ้น เราอาจใช้ข้อมูลรวมที่ได้มาจากหรือรวบรวมจากข้อมูลส่วนบุคคลหลังจากที่คุณอัปเดตหรือลบข้อมูล แต่ไม่เป็นไปในลักษณะที่จะระบุตัวตนของคุณเป็นการส่วนตัว เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเก็บรักษา ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกลบ ดังนั้นสิทธิ์ในการเข้าถึง สิทธิ์ในการลบ สิทธิ์ในการแก้ไข และสิทธิ์ในการโอนข้อมูลจะไม่สามารถบังคับใช้ได้หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษา

การใช้และการประมวลผลข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวม

ในการทำให้เว็บไซต์และบริการของเราพร้อมให้บริการสำหรับคุณหรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมาย เราจำเป็นต้องรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง หากคุณไม่ให้ข้อมูลที่เราร้องขอ เราอาจไม่สามารถมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณร้องขอได้ ข้อมูลบางส่วนของคุณจะถูกเก็บรวบรวมโดยตรงผ่านเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามเราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งอื่น ๆ ด้วย ข้อมูลใด ๆ ที่เราเก็บรวบรวมจากคุณอาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  1. บังคับใช้ข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบาย
  2. เรียกใช้และใช้เว็บไซต์และบริการของเรา

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นอยู่กับวิธีการที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของเรา, ตำแหน่งที่คุณอยู่ และหากมีข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ : (1.) คุณให้ความยินยอมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างน้อยหนึ่งข้อ อย่างไรก็ตามสิ่งนี้จะใช้ไม่ได้ เมื่อใดก็ตามที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป; (2.) การให้ข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำข้อตกลงกับคุณและ / หรือสำหรับภาระผูกพันล่วงหน้าตามสัญญาใด ๆ; (3.) การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของคุณ; (4.) การประมวลผลที่เกี่ยวข้องกับงานเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือการใช้อำนาจอย่างเป็นทางการจะเป็นสิทธิ์ของเรา; (5.) การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบรรลุวัตถุประสงค์ของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายโดยเราหรือบุคคลที่สาม

โปรดทราบว่าภายใต้กฎหมายบางฉบับเราอาจได้รับอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลจนกว่าคุณจะคัดค้านการดำเนินการดังกล่าว (ด้วยการยกเลิก) โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมหรือกฎหมายอื่น ๆ รองรับ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เรายินดีที่จะชี้แจงพื้นฐานทางกฎหมายเฉพาะที่ใช้กับการประมวลผล โดยเฉพาะในกรณีข้อกำหนดของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อกำหนดทางกฎหมาย ข้อกำหนดตามสัญญา หรือข้อกำหนดที่จำเป็นในการทำสัญญา

สิทธิ์ของผู้ใช้

คุณอาจใช้สิทธิ์บางประการในข้อมูลของคุณที่เราได้ประมวลผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณมีสิทธิ์ที่จะทำสิ่งต่อไปนี้ : (1.) คุณมีสิทธิ์เพิกถอนความยินยอมซึ่งคุณเคยให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล; (2.) คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูล หากการประมวลผลอยู่บนพื้นฐานทางกฎหมายที่นอกเหนือจากการยินยอม; (3.) คุณมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าเรากำลังประมวลผลข้อมูล และได้รับการเปิดเผยเกี่ยวกับแง่มุมบางอย่างของการประมวลผล และได้รับสำเนาของข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล; (4.) คุณมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและขอให้มีการปรับปรุงหรือแก้ไข; (5.) ในบางสถานการณ์คุณมีสิทธิ์ที่จะยับยั้งการประมวลผลข้อมูล ในกรณีนี้เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการจัดเก็บข้อมูล; (6.) ในบางสถานการณ์คุณมีสิทธิ์ที่จะให้เราลบข้อมูลส่วนตัวของคุณได้; (7.) คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลของคุณในรูปแบบที่ใช้กันทั่วไปและรูปแบบที่สามารถอ่านด้วยเครื่องได้ หากมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคให้ส่งข้อมูลไปยังตัวควบคุมอื่นโดยไม่มีอุปสรรคใด ๆ ข้อกำหนดนี้มีผลโดยมีเงื่อนไขว่า ข้อมูลของคุณได้รับการประมวลผลโดยอัตโนมัติและการประมวลผลนั้นขึ้นอยู่กับความยินยอมตามสัญญาที่คุณเป็นส่วนหนึ่งตามภาระผูกพันล่วงหน้าดังกล่าว

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

เราไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หากคุณอายุต่ำกว่า 13 ปี โปรดอย่าส่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ผ่านเว็บไซต์หรือบริการของเรา เราสนับสนุนให้พ่อแม่และผู้ปกครองตามกฎหมายตรวจสอบการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็ก และช่วยบังคับใช้นโยบายนี้โดยสั่งไม่ให้เด็ก ๆ ส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์หรือบริการของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต หากคุณมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราผ่านเว็บไซต์หรือบริการของเรา โปรดติดต่อเรา และคุณต้องมีอายุมากพอที่จะยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในประเทศของคุณด้วย (ในบางประเทศเราอาจอนุญาตให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณทำในนามของคุณได้)

คุกกี้

เว็บไซต์ใช้ “คุกกี้” เพื่อช่วยสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับประสบการณ์ออนไลน์ของคุณ คุกกี้คือไฟล์ข้อความที่ถูกใส่ไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคุณโดยเซิร์ฟเวอร์ของหน้าเว็บจะไม่สามารถใช้คุกกี้เพื่อเรียกใช้โปรแกรมหรือส่งไวรัสไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณได้ คุกกี้ถูกจัดเตรียมให้คุณโดยเฉพาะ และสามารถอ่านได้บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ในโดเมนที่ออกคุกกี้ให้คุณเท่านั้น เราอาจใช้คุกกี้เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และติดตามข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ทางสถิติในการใช้งานเว็บไซต์และบริการ คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้ เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่โดยปกติคุณจะสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ได้หากคุณต้องการ ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และวิธีจัดการคุกกี้โปรดเยี่ยมชมที่ internetcookies.org

ห้ามติดตามสัญญาณ

เบราว์เซอร์บางตัวมีคุณสมบัติห้ามติดตาม โดยส่งสัญญาณไปยังเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมซึ่งคุณไม่ต้องการให้มีการติดตามกิจกรรมออนไลน์ของคุณ การติดตามจะไม่เหมือนกับการใช้หรือรวบรวมข้อมูลในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ สำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้ การติดตามหมายถึงการรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้จากผู้บริโภคที่ใช้หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ เมื่อพวกเขาเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่าง ๆ เว็บไซต์ของเราจะไม่ติดตามผู้เข้าชมเมื่อเวลาผ่านไปและผ่านเว็บไซต์บุคคลที่สาม อย่างไรก็ตามเว็บไซต์บุคคลที่สามบางแห่งอาจติดตามกิจกรรมการท่องเว็บของคุณ เมื่อพวกเขาให้บริการเนื้อหาแก่คุณซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถปรับแต่งสิ่งที่พวกเขานำเสนอให้คุณได้

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

เว็บไซต์ของเรามีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม โปรดทราบว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นหรือบุคคลที่สาม เราขอแนะนำให้คุณระมัดระวังเมื่อคุณออกจากเว็บไซต์ของเราและอ่านคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ที่อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ความปลอดภัยของข้อมูล

เรารักษาความปลอดภัยข้อมูลที่คุณให้ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ภายใต้การควบคุม ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และได้รับการป้องกันการเข้าถึง การใช้งาน หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต เรายังคงมีการบริหารจัดการ การป้องกันทางเทคนิคและทางกายภาพอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การดัดแปลง และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการควบคุมและการดูแลโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตามไม่มีการรับประกันว่าจะไม่มีการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายไร้สาย ดังนั้นในขณะที่เราพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณควรรับทราบว่า 1. มีข้อจำกัดด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของอินเทอร์เน็ตซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา; 2. เราไม่สามารถรับประกันได้ถึงความปลอดภัย ความสมบูรณ์ และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลใด ๆ ระหว่างคุณและเว็บไซต์ของเรา; และ 3. ข้อมูลและสารสนเทศใด ๆ อาจถูกมองเห็นหรือแก้ไขโดยบุคคลที่สามในระหว่างการขนส่ง แม้ว่าเราจะพยายามอย่างดีที่สุดก็ตาม

การละเมิดข้อมูล

ในกรณีที่เราตระหนักว่ามีการรุกล้ำความปลอดภัยของเว็บไซต์ หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ถูกเปิดเผยแก่บุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการโจมตีความปลอดภัยหรือการฉ้อโกง เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้มาตรการที่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสอบสวนและการรายงาน ตลอดจนการแจ้งเตือนและความร่วมมือกับหน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย ในกรณีที่มีการละเมิดข้อมูลเราจะใช้ความพยายามตามสมควรในการแจ้งผู้ที่ได้รับผลกระทบ หากเราเชื่อว่ามีความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืน หรือถูกวางเงื่อนไขตามกฎหมาย เมื่อเราดำเนินการ เราจะทำการส่ง email ให้คุณ

การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเรา และจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เราจะโพสต์การแจ้งเตือนในหน้าหลักของเว็บไซต์ เราอาจแจ้งให้คุณทราบในรูปแบบอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของเราด้วย เช่น ผ่านข้อมูลติดต่อที่คุณให้ไว้ นโยบายส่วนบุคคลฉบับปรับปรุงใด ๆ นี้จะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อมีกาโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงเว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น การใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของคุณหลังจากวันที่นโยบายความเป็นส่วนตัวมีการแก้ไข (หรือการกระทำอื่น ๆ ที่ระบุในเวลานั้น) จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น อย่างไรก็ตามเราไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในขณะที่มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายถูกกำหนดโดย WebsitePolicies

การยอมรับนโยบายนี้

คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านนโยบายนี้และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดแล้ว โดยคุณตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายนี้ในการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการ หากคุณไม่เห็นด้วยในข้อกำหนดของนโยบายนี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์และบริการของเว็บไซต์

การติดต่อเรา

หากคุณต้องการติดต่อเราเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายนี้หรือต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถส่ง email ไปได้ที่ [email protected]

Show Buttons
Hide Buttons